Medlemsvillkor

Nedanstående medlemsvillkor (”Medlemsvillkoren”) tillämpas mellan den privatperson (”Medlemmen”) som namnges i avtalet (”Medlemsavtalet”) och Digital Diabetes Care Sweden AB:s verksamhet inom digital diabetesvård (”DDCare”). Relationen mellan Medlemmen och DDCare som regleras av Medlemsavtalet inklusive dessa Medlemsvillkor benämns i Medlemsvillkoren ”Medlemskapet”, och Medlemsvillkoren utgör en integrerad del av Medlemsavtalet.

Medlemskap

 • Medlemskap hos DDCare kan tecknas av myndiga personer över 18 år.
 • Medlemskapet är personligt, kan endast innehas av fysiska personer och kan inte överlåtas till, eller användas av, annan än Medlemmen.
 • En förutsättning för Medlemskap är att Medlemmen har ett allmänt gott hälsotillstånd. Detta intygas av Medlemmen och bekräftas av DDCare efter första besöket.
 • Medlemskap beviljas inte för person som har en tidigare skuld eller oreglerad tvistig eller otvistig fordran i förhållande till DDCare med anledning av tidigare Medlemskap.
 • Medlemskapet får inte användas i kommersiella syften.
 • DDCare förbehåller sig rätten att neka Medlemskap utan angivande av skäl, även om förutsättningarna för Medlemskap enligt dessa Medlemsvillkor i övrigt är uppfyllda.

Medlemsförmåner och avgifter för Medlemskap

 • För Medlemskapet gäller de förmåner som vid tid till annan framgår av DDCares hemsida.
 • Medlemmen är medveten om att DDCare är en privat mottagning utan avtal med regioner, och att frikort inte gäller. Medlemmen är medveten om att DDCares tjänster varken utgör eller ersätter akut sjukvård eller övrig primärvård.
 • I möjligaste mån anpassar DDCare öppettider och bokningsbara besök enligt Medlems önskemål. DDCare kan inte alltid garantera Medlemmen tillgänglig tid för läkarbesök där tillgången är begränsad.
 • DDCares mottagning är en i huvudsak digital tjänst och Medlemmen är medveten om att vissa tekniska försättningar och tjänster kan komma att krävas för att Medlemmen ska kunna ta del av tjänsterna, vilka kan förändras över tid.
 • Uppgradering av Medlemskap: Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap för att få tillgång till flera tilläggstjänster enligt DDCares gällande erbjudanden vid tillfället. Uppgraderingar träder i kraft med verkan från första dagen i nästkommande kalendermånad.
 • Nedgradering av Medlemskap: Medlemmen kan när som helst nedgradera sitt Medlemskap för att minska tillgången till tilläggstjänster. Nedgraderingar träder i kraft från och med den första dagen i efterföljande kalendermånad efter den dag som den Medlemmens besked om nedgradering har mottagits av DDCare.
 • För Medlemskap i DDCare tillämpas DDCares vid var tid gällande avgifter för Medlemskap.
 • För Medlemskap tillämpas månatlig medlemsavgift och eventuella övriga avgifter enligt DDCares vid var tid gällande avgifter. Avgift för Medlemskap ska erläggas genom autogiro eller faktura enligt följande:
 • Vid betalning via autogiro erläggs Medlemsavgifter månadsvis i förskott, före varje månadsskifte;
 • Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Fakturor levereras via e-post till av Medlemmen angiven e-postadress.
 • Vid eventuell försenad eller utebliven betalning av avgifter för Medlemskap förbehåller sig DDCare rätten att debitera ränta enligt räntelagen, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader.
 • Eventuell ändring av avgifter för Medlemskap kommuniceras av DDCare via e-post till Medlem minst en (1) månad före det månadsskifte då ändringen av avgiften träder i kraft.
 • Inbetalade avgifter för Medlemskap återbetalas inte, varken vid uppsägning, nedgradering av Medlemskap eller på annan grund.

Medlemmens ansvar

 • Medlemmen förbinder sig att följa Medlemsvillkoren, villkoren i Medlemsavtalet och eventuella andra instruktioner som meddelas av DDCare genom publicering på sin hemsida eller i kontakter med Medlemmen. Medlem som bryter mot sina skyldigheter enligt Medlemsavtalet är skadeståndsskyldig i förhållande till DDCare.
 • Medlemmen ansvarar för att den information och de uppgifter som lämnas av Medlemmen är korrekta och uppdaterade. Information från DDCare, såsom eventuella användaruppgifter och liknande, ska förvaras på ett betryggande sätt och ska inte avslöjas för utomstående person.
 • Om Medlemmen misstänker, eller borde ha anledning att misstänka, att någon annan person fått tillgång till Medlemmens användaruppgifter eller liknande ska Medlemmen omedelbart vidta åtgärder för att begränsa sådan persons åtkomst till DDCares tjänster samt omedelbart informera DDCare.

DDCares ansvar

 • Eventuella anspråk eller reklamationer från Medlem måste framställas utan dröjsmål från det att Medlemmen fått kännedom om de omständigheter som anspråket/reklamationen baseras på. I annat fall förlorar Medlemmen rätten att göra anspråket gällande mot DDCare.
 • DDCare ska i första hand ha rätt att avhjälpa eventuella fel förutsatt att det kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Medlemmen. Om felet inte går att avhjälpa eller om så inte kan ske inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för Medlemmen, har Medlemmen rätt till skäligt prisavdrag.
 • DDCare är utöver vad som anges ovan inte skyldig att utge ersättning till Medlem med anledning av fel, försening eller annat brist/avtalsbrott om inte sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning. Den information som tillhandahålls av DDCare inom ramen för tjänsten tillhandahålls i informativt syfte och varken utgör eller inkluderar några intyg eller utfästelser från DDCare.
 • Eventuellt ansvar för DDCare i tillägg till vad som anges ovan förutsätter under alla omständigheter att DDCare agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligen och exkluderar ansvar för indirekta skador samt är begränsat till maximalt ett halvt (0,5) prisbasbelopp.

Avtalstid och uppsägning av Medlemskap

 • Medlemskapet gäller från och med den första dagen i efterföljande kalendermånad efter den dag som den första inbetalningen från Medlemmen har registrerats. Medlemskapet gäller tills vidare (utan bindningstid).
 • För uppsägning av Medlemskap ska e-post eller telefon användas. Uppsägningen gäller med verkan från och med den första dagen i efterföljande kalendermånad efter den dag som DDCare har mottagit och bekräftat mottagande av Medlemmens uppsägning via e-post till av Medlemmen angiven e-postadress. Det åligger medlemmen att dokumentera uppsägning av Medlemskapet samt DDCares bekräftelse av uppsägningen.
 • DDCare har rätt att säga upp Medlemskapet med omedelbar verkan om Medlemmen begår avtalsbrott, Medlemskapet missbrukas eller om förutsättningarna för Medlemskap inte är uppfyllda. DDCare förbehåller sig därutöver rätten att säga upp Medlemskapet med omedelbar verkan utan angivande av skäl.
 • Medlemmen har genom ingående av Medlemsavtalet samtyckt till att leverans av DDCares tjänster påbörjas och har därigenom gått med på att det inte finns någon ångerrätt från det att leveransen har påbörjats. Om leverans inte har påbörjats har Medlemmen rätt att frånträda Medlemsavtalet och ångra Medlemskapet utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar från Medlemmens registrering. Vill Medlem utöva ångerrätten ska Medlemmen skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda Medlemsavtalet och ångra Medlemskapet via e-post till DDCare. I sådant fall kommer DDCare att återbetala eventuella betalningar utan onödigt dröjsmål.
 • Vid Medlemskapets upphörande har DDCare inga skyldigheter att spara eller lagra någon information i förhållande till Medlemmen utan förbehåller sig rätten att omedelbart radera samtliga uppgifter om inte skyldighet att spara uppgifterna följer av tvingande lag (såsom Patientdatalagen).

Ändring av Medlemsvillkoren

DDCare har rätt att vid var tid göra ändringar och tillägg till dessa Medlemsvillkor samt till att ändra avgifter för Medlemskap samt övriga avgifter och villkor. Sådana ändringar kan innefatta utbudet av och formen för de tjänster som erbjuds och i övrigt innebära förändringar av Medlemmens förmåner såsom att tjänster och funktioner ändras, upphör eller tillkommer.

Kontaktuppgifter

 • Vid kontakt angående ditt Medlemskap, såsom vid uppsägning eller andra meddelanden enligt dessa Medlemsvillkor eller Medlemsavtalet ska Medlemmen kontakta DDCare på följande telefonnummer [+46768548297] eller e-post [support@ddcare.se].
 • Medlemmen bekräftar att de kontaktuppgifter som uppgetts vid ingåendet av Medlemskapet är korrekta och att eventuella ändringar i Medlemmens kontaktuppgifter ska meddelas till DDCare enligt föregående punkt. Medlem är medveten om att felaktiga eller ej uppdaterade kontaktuppgifter till Medlem kan innebära att viktig information från DDCare inte når Medlemmen och att detta sker på Medlemmens risk, till exempel innebär inte detta hinder mot att tillämpa ändringar i avgifter eller villkor. Allmän information från DDCare om Medlemskapet skickas i första hand till den e-postadress eller postadress som Medlemmen har uppgivit.

Behandling av personuppgifter

 • DDCare är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Medlemmens personuppgifter och behandlar Medlemmens personuppgifter i enlighet med DDCares vid var tid gällande sekretesspolicy och tvingande lagstiftning. Registrerade personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning av information från offentliga register. DDCare kommer att behandla dessa personuppgifter eftersom behandling är nödvändig för att DDCare ska ha möjlighet att fullgöra sina åtaganden gentemot Medlemmen. Personuppgifterna behandlas under den tid som Medlemskapet gäller, om inte skyldighet att spara uppgifter under en längre tidsperiod följer av tvingande lagstiftning.
 • Medlemmen samtycker till behandling av Medlemmens personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn samt att DDCare registrerar, lagrar och använder uppgifter om Medlemmen (inklusive namn, personnummer, adress, e-postadress, betalningsuppgifter och liknande) och Medlemmens användning av DDCares tjänster, i syfte att administrera Medlemskapet, däribland informera om tjänster från DDCare.
 • DDCare förbinder sig att inte lämna Medlemmens uppgifter till utomstående utan Medlemmens skriftliga samtycke, med mindre än att utlämnandet sker till part som omfattas av sekretessåtagande, skyldighet att lämna uppgifter följer av tvingande lagstiftning eller att lämnande av uppgifter är nödvändigt i förhållande till indrivning av betalningar, försäkringskrav eller tvister.
 • I samband med ingåendet av Medlemsavtalet inhämtas samtycke från Medlemmen till att DDCare kan utnyttja alla kommunikationsformer gentemot Medlemmen, däribland elektronisk kommunikation (e-post, post, SMS, MMS m.fl.) för att informera om och/eller marknadsföra sitt utbud. Medlemmen kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta DDCare. Medlemmen kan inte avsäga sig utskick som gäller ändring av Medlemsavtalet, avgifter eller annan viktig information gällande Medlemskapet.
 • Information om vilka personuppgifter som är registrerade om Medlem kan erhållas efter skriftlig begäran till DDCare. Medlem kan också genom skriftlig begäran till DDCare begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Övriga villkor

 • Dessa Medlemsvillkor ska, liksom Medlemskapet och förhållandet mellan Medlemmen och DDCare i övrigt, regleras av svensk materiell rätt. Tvist med anledning av Medlemsvillkoren eller Medlemskapet ska slutligt avgöras vid svensk domstol.
 • Vid eventuella synpunkter eller klagomål i förhållande till DDCare som avser vårdgivning som DDCare ansvarar för, i förekommande fall, ska Medlemmen kontakta DDCare enligt ovan angivna kontaktuppgifter och ange all relevant information. Om Medlemmen inte är nöjd med återkopplingen från DDCare i förhållande till sådana synpunkter eller klagomål anmodas Medlemmen att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 • Inget i dessa Medlemsvillkor eller Medlemsavtalet innebär någon överlåtelse eller licens av immateriella rättigheter (inklusive tekniska lösningar, information på hemsidan, logotyper etc.) till Medlemmen. Medlemmen får inte använda någon av DDCares immateriella rättigheter utan skriftligt medgivande från DDCare.
 • Om DDCares fullgörande av sina åtaganden i förhållande till Medlemmen försvåras eller förhindras på grund av omständighet utanför DDCares kontroll, är DDCare fri från ansvar för att utföra sina åtaganden och Medlemmen får inte göra gällande någon påföljd mot DDCare om sådan befrielsegrundande omständighet föreligger.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.   Vår cookiepolicy